Obchodné podmienky

MOOREA, s.r.o., so sídlom Prachatická 43, 960 01 Zvolen, IČO:36668052, DIČ: 2022227713, IČ DPH: SK2022227713, obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, čislo vložky 12005/S., tel.:0904 423 413, e-mail: info@sexshop.sk

1. Dodacie podmienky:

Objednaný tovar doručujeme diskrétne zabalený v nenápadnom obale prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Sevice (UPS). Dodacia lehota je 1 - 14 dní. Presnú dobu dodania konkrétneho tovaru Vám poskytneme emailom alebo telefonicky na našom hotline. Objednaný tovar posielame v rámci Slovenska, Českej republiky a celej EÚ.

Zásielka je diskrétne odoslaná zásielkovou službou MOOREA, s.r.o. zo Zvolena. Pre zachovanie diskrétnosti zásielka nie je označená názvom obchodu, t.j. cudzia osoba nemôže zistiť, že sa jedná o tovar objednaný v internetovom sex shope. Vaše súkromie a diskrétnosť sú plne zachované.

Náklady na dodanie tovaru: Dopravné náklady Európa

Pokiaľ Vám objednávka bude musieť byť dodaná vo viacerých balíkoch, poštovné platíte len raz.

Tovar si môžete v prípade záujmu vyzdvihnúť aj osobne v sídle našej firmy vo Zvolene. Osobný odber tovaru je možný v sídle našej firmy na adrese Prachatická 43, Zvolen. Pred osobným odberom tovaru odporúčame konzultovať telefonicky skladovú dostupnosť tovaru s pracovníkmi hotlinu a dohodnúť si termín.

2. Platobné podmienky:

Objednaný tovar zaplatí spotrebiteľ predávajúcemu pri obdržaní dobierky, online kartou alebo bankovým prevodom. Spotrebiteľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť nezaplatiť cenu za objednaný tovar.

Spotrebiteľ nie je zaviazaný k peňažnému plneniu na základe odoslania objednávky a uzavretej zmluvy na diaľku. Súčasťou objednávky nie je povinnosť spotrebiteľa zaplatiť cenu za objednaný tovar. Podanie objednávky nezahŕňa povinnosť spotrebiteľa zaplatiť cenu.

Poplatok za platbu dobierkou je 0 €. Poplatok za platbu kartou je 0 €. Poplatok za platbu bankovým prevodom je 0.


3. Práva a povinnosti predávajúceho, viazanosť ponukou:

Predávajúci je povinný vybaviť objednávku a odoslať a dodať objednaný tovar na adresu objednávateľa v termíne uvedenom v dodacích podmienkach. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť v dodacej lehote 1 - 21 dní dní od jej uskutočnenia objednávateľom. Prevažnú väčšinu objednávok doručujeme do 14 dní. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu, resp. telefón a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok ak ho už spotrebiteľ zaplatil a ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.


4. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 zákona
č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3.

Právo na odstúpenie od zmluvy:

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď  Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na adrese MOOREA, s.r.o., Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3 alebo e-mailom na adrese info@sexshop.sk . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali alebo ho nájdete aj na konci tohto bodu obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo
z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Vo všeobecnosti môžu byť použité erotické pomôcky, erotické pomôcky rozbalené z hygienickej fólie alebo ochranného pôvodného obalu, s ktorými bolo viditeľne manipulované, alebo rozbalené latexové prádlo z hygienickej fólie, s ktorým bolo viditeľne manipulované považované za tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia. Vzhľadom k povahe tovaru a ochrany zdravia /hygienické vlastnosti tovaru/ nie je možné ďalej ponúkať takýto tovar zákazníkom.

Tým nie je nijak upierané právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy na adrese predávajúceho MOOREA, s.r.o., Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3 alebo e-mailom na adrese info@sexshop.sk .

Pokiaľ kupujúci uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, vráti predávajúcemu tovar, ktorý podľa zmluvy dostal.

Tovar odporúčame vrátiť v takom stave a množstve, v akom ho spotrebiteľ podľa zmluvy dostal. Tovar neodporúčame vrátiť na dobierku. Tovar odporúčame zaslať zabalený v takom druhu obalu, v akom Vám bol doručený na adresu MOOREA, s.r.o., Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3, pričom do balíka odporúčame vložiť podpísaný list alebo formulár oznamujúci Vaše odstúpenie od zmluvy, faktúru a číslo Vášho bankového účtu. Pokiaľ chcete vymeniť tovar za iný tovar, je potrebné uviesť za aký. Pri splnení zákonných náležitostí odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľovi vrátená finančná čiastka za vrátený tovar alebo tovar vymenený, ak spotrebiteľ výmenu tovaru požaduje. Pri nesplnení zákonných náležitostí odstúpenia nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť. Vyššie uvedené informácie v bode 4. obchodných podmienok majú charakter odporúčaní pre spotrebiteľa ako postupovať pri odstúpení od zmluvy a nijak neupierajú jeho právo na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie alebo právo odstúpiť od zmluvy iným zákonným spôsobom ako je uvedený v tomto odporúčaní.

Predávajúci je oprávnený v zmysle Občianskeho zákonníka po spotrebiteľovi požadovať náhradu škody spočívajúcu v prípade vzniknutej zníženej hodnoty vrátenej veci zpôsobenej najmä jej poškodením alebo znehodnotením spotrebiteľom. Tým nie je nijak upierané právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Tovar vrátený poštou ako doručený list nám nebude doručený, nakoľko pošta doporučené listy len oznamuje.
Tovar je potrebné zaslať ako balík!

(vyplňte a zašlite tento formulár emailom len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: MOOREA, s.r.o., Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3, tel.:0904 423 413, e-mail: info@sexshop.sk

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Číslo objednávky ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa ..............

– Adresa spotrebiteľa ..............

– Číslo Vášho bankového účtu pre vrátenie peňazí** ..............

– Názov banky**..............

– SWIFT/BIC kód banky**..............

– Podpis spotrebiteľa ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

** Vyplnte číslo Vášho bankového účtu v prípade, že si želáte zaslať peniaze na účet. Pokiaľ ste platili online kartou, peniaze Vám budú vrátené späť na kartu. V tomto prípade už číslo bankového účtu nevypĺňate.

Poznámka: Spolu s formulárom odporúčame zaslať aj fotokópiu faktúry.


5. Potvrdzovanie objednávok:

V okamihu keď uskutočníte nákup, automaticky od nás obdržíte e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky. V e-maile je uvedený nakúpený tovar spolu s cenou Vášho nákupu.

Objednávky väčšieho rozsahu zvykneme ešte dodatočne overovať e-mailom alebo telefonicky.


6. Stornovanie objednávok:

Pokial si želáte zmeniť alebo stornovať svoju objednávku oznámte nám to čo najskôr e-mailom na adrese: info@sexshop.sk, telefonicky na čísle 0904 423 413 alebo osobne.7. Informácie o záruke, záručných podmienkach a o vykonávaní záručných opráv:

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Záručné opravy vykonáva MOOREA, s.r.o., Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3


8. Reklamačný poriadok:

Adresa pre uplatnenie reklamácie: MOOREA, s.r.o., Prachatická 43, 960 03 Zvolen 3.

Tovar zaslaný poštou ako doručený list nám nebude doručený, nakoľko pošta doporučené listy len oznamuje.
Tovar je potrebné zaslať ako balík!

Ak kupujúci zistí, že tovar má vady, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu predávajúcemu.
Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:
- reklamovaný tovar pokiaľ je to možné v originálnom obale
- kópiu predajného dokladu (faktúry)
- stručný popis závady.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


9. Ochrana osobných údajov:

Predávajúci spracúva osobné údaje Spotrebiteľa a návštevníkov webu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci spracúva osobné údaje Spotrebiteľa uvedené pri objednávke za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Predávajúci spracúva cookies o návštevníkoch webu za účelom analýzy správania sa počas návštev webu s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

Predávajúci spracúva osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia (ulica, mesto, PSČ), E-mail, Telefón a prípadne aj obchodný názov firmy.

Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 18 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 18 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť Predávajúcemu, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky):

 1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 2. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217

Spotrebiteľ má právo:

  - na prístup k osobným údajom,
  - na opravu, resp. doplnenie osobných údajov,
  - na výmaz osobných údajov (byť zabudnutý),
  - na prenositeľnosť osobných údajov,
  - vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
  - vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
  - na obmedzenie spracovávania osobných údajov,
  - nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
  - podať návrh na začatie konania podľa zákona.

Ak Spotrebiteľ zistí, že spracovávanie jeho osobných údajov je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s nariadeniami a zákonom, má právo požadovať od Predávajúceho vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Spotrebiteľ môže svoje právo kedykoľvek uplatniť:

  - písomne na e-mailovej adrese info@sexshop.sk,
  - písomne na adrese sídla spoločnosti.

10. Podmienky vstupu:

V prípade, že navštevujete, prehliadate, objednávate alebo inak používate internetový obchod spoločnosti MOOREA, s.r.o. na doméne Sexshop.sk rešpektujete podmienky vstupu, ktoré sú popísané nižšie. Na server Sexshop.sk môže vstupovať a nakupovať každý, kto si riadne prečítal podmienky vstupu a v deň vstupu, resp. uskutočnenia objednávky dovŕšil vek 18 rokov. Nakupovanie a vstup osôb mladších ako 18 rokov nie je povolené.


11. Ako nakupovať, uzavretie kúpnej zmluvy:


Nákup môžete uskutočniť pomocou nákupného košíka v pravom hornom rohu stránky. Kliknutím na tlačidlo vložiť do košíka vložíte tovar do nákupného košíka. Kliknutím na » zobraziť košík si zobrazíte tovar v nákupnom košíku. Po zobrazení nákupného košíka si môžete v nákupnom košíku tlačidlom zmeniť množstvo a zadaním kusov zmeniť počet kusov v nákupnom košíku. Tlačidlom zmazať položku si môžete vymazať položku z nákupného košíka. Tlačidlom vyprázdniť košík zmažete všetky položky v nákupnom košíku. Dodacie údaje vyplníte v sekcii dodacie údaje. Po vyplnení dodacích údajov a ich skontrolovaní, stlačením tlačidla odoslať objednávku odošlete svoju objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte na Váš email potvrdenie Vašej objednávky.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme emailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplnených a odoslaných dodacích údajov v nákupnom košíku na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je emailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o potvrdení objednávky. Zmluva je uložená u predávajúceho a kupujúcemu dostupná na požiadanie. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku. Spotrebiteľ nie je zaviazaný k peňažnému plneniu na základe odoslania objednávky a uzavretej zmluvy na diaľku. Súčasťou objednávky nie je povinnosť spotrebiteľa zaplatiť cenu za objednaný tovar. Podanie objednávky nezahŕňa povinnosť spotrebiteľa zaplatiť cenu.


12. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.13. Informácie o alternatívnom riešení sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 46, 9740 00 Banská Bystrica" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.